house Farshuset
I min Fars hus er det mange rom
 
Om Farshuset

Startside

Ofte stilte spørsmål

Forfatning

Vedtekter

Ressurser

Menigheter

JesusFellesskapet Bergen

JesusFellesskapet Voss

Forfatning

Trossamfunnets navn

Trossamfunnets navn er Farshuset.

Trossamfunnets formål

Farshuset er en sammenslutning av selvstendige menigheter.

Trossamfunnets formål er ved Guds hjelp å virke til menneskers frelse og medlemmenes åndelige liv i omsorg og kjærlighet for hverandre.

Trossamfunnet ivaretar menighetenes plikter og rettigheter i forhold til offentlige myndigheter.

Trossamfunnets trosgrunnlag

De oldkirkelige bekjennelser: Den Apostoliske trosbekjennelse, den Nikenske trosbekjennelse og den Athanasianske trosbekjennelse.

Vi tror at det er EN LEVENDE OG SANN GUD, evig eksisterende i tre personer, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, likestilt i kraft og herlighet, at denne treenige Gud har skapt alt, opprettholder alt og regjerer over alt. (Matt 28,19, Jes 40,12-26 og 46,8-11)

Vi tror at SKRIFTENE i Det gamle testamentet og Det nye testamentet er Guds ord, helt og holdent inspirert av Ham, en ufeilbarlig rettledning for vår tro og praksis, og at Gud taler igjennom dem med Ånd og kraft. (2.Tim 3,14 -17, Rom 15,4 og Jak 1,22)

Vi tror på Gud FADER, en evig, personlig ånd, fullkommen i hellighet, visdom, kraft og kjærlighet. Vi tror at han er full av miskunnhet og barmhjertighet, er opptatt av alle mennesker, at han hører og svarer bønner, og at han frelser fra synd og død alle som kommer til ham gjennom Jesus Kristus. (Matt 6,9, Jes 6,3, Rom 11,33 - 36, Sal 138,5f, Matt 7,11 og Jes 55,6f)

Vi tror på JESUS KRISTUS, Guds enbårne sønn, unnfanget ved Den Hellige Ånd. Vi tror på Hans jomfrufødsel, liv uten synd, mirakler og lære, Hans stedfortredende forsonende død, legemlige oppstandelse, at Han for opp til himmelen og vi tror på Hans personlige, synlige gjenkomst til jorden. (Joh 1,14 -18, Luk 1,18 - 20, Hebr 4,15, Rom 5,8 og Ef 1,20)

Vi tror på DEN HELLIGE ÅND, sendt fra Faderen og Sønnen for å overbevise verden om synd, rettferdighet og dom, og for å gjenføde, helliggjøre og uttruste alle som tror på Jesus Kristus med kraft til tjeneste. Vi tror at Han er en nærværende hjelper, lærer og rettleder. Vi tror på Den Hellige Ånds virksomhet i dag og praktisering av alle Åndens gaver slik de er beskrevet i Bibelen. (Joh 15,26 og 16,8, Apg 1,8, Rom 8,9, Joh 14,16 og 1.Kor 12,4 - 11)

Vi tror at alle mennesker trenger frelse fra synd og fortapelse, og at Gud gjenføder og døper ved Den Hellige Ånd de som omvender seg fra sin synd og bekjenner Jesus Kristus som Herre. (Ef 2,1 -10, Apg 2,38, Joh 1,12 og Joh 10,9)

Vi tror at Herren innstiftet to sakramenter for Kirken: Dåp og Nattverd, og praktiserer samvittighetsfrihet i forhold til disse. (Matt 28,19f, Luk 22,19f, Rom 6,3-5 og 1.Kor 11,23-29)

 

©2021 Farshuset