house Farshuset
I min Fars hus er det mange rom
 
Om Farshuset

Startside

Ofte stilte spørsmål

Forfatning

Vedtekter

Ressurser

Menigheter

JesusFellesskapet Bergen

JesusFellesskapet Voss

Trossamfunnets vedtekter

 1. Trossamfunnets medlemmer er medlemmer av tilsluttede menigheter som velger å registrere seg i trossamfunnet. For å være registret som medlem i trossamfunnet må vedkommende:
  • være en bekjennende kristen
  • ha godt ord på seg blant trossøsken
  • være medlem i en tilsluttet menighet
  • ikke være medlem i annet trossamfunn
  Barn av registrerte medlemmer kan også registreres i samsvar med gjeldende lov.
 2. Tilsluttede menigheter er menigheter hvor menigheten og dens ledelse velger å slutte seg til trossamfunnets formål, trosgrunnlag og vedtekter. Bibelen er trossamfunnets eneste regel for tro, liv og lære. En hver lære som strider mot tydelige Guds Ord forkastes. Opptak av menighet i trossamfunnet må godkjennes av trossamfunnets styre.
 3. Tilsluttede menigheter er selvstyrt og selveid. Trossamfunnet kan ikke gjøre krav på en menighets eiendom eller krav på å styre en tilsluttet menighet. En menighet kan heller ikke gjøre krav på trossamfunnets eiendom. Trossamfunnet påtar seg intet ansvar for menighetenes økonomiske forpliktelser.
 4. Tilsluttede menigheter plikter å bidra til trossamfunnets felles arbeid med sine åndelige, praktiske og økonomiske gaver etter egen evne. Tilsluttede menigheter som har medlemmer registrert i trossamfunnet plikter å levere årsmelding og godkjent regnskap for foregående år til trossamfunnets styre innen 15.mars.
 5. Trossamfunnets styre ivaretar menighetenes plikter og rettigheter i forhold til offentlige myndigheter i forbindelse med Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Etter avtale med enkelte menigheter kan det også ivareta disses plikter og rettigheter i andre forhold, f.eks. regnskap, arbeidsgiveransvar, m.m.
 6. En menighet kan når som helst velge å melde seg ut av trossamfunnet. Skulle en menighet opptre i strid med trossamfunnets formål, trosgrunnlag og vedtekter kan trossamfunnets styre, i samråd med evt. tilsynsmann, be menigheten melde seg ut av trossamfunnet. Om nødvendig kan en menighet utvises fra trossamfunnet av årsmøtet, med minst 3/4 stemmeflertall. Medlemmer i en menighet som går ut av trossamfunnet må enten meldes ut av trossamfunnet eller bli medlemmer i en annen tilsluttede menighet.
 7. Trossamfunnets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet godkjenner årsmelding og revidert regnskap. På årsmøte har hver tilsluttede menighet en (1) stemme. Hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene avgjøres alle saker på årsmøtet med 2/3 stemmeflertall. Alle medlemmer i tilsluttede menigheter har møte- og talerett på årsmøtet.
 8. Trossamfunnets styre består av mellom 3 og 7 medlemmer som velges blant lederne i medlemsmenighetene, derav 1 eller 2 velges blant trossamfunnets registrerte forstandere. Styremedlemmene velges av årsmøtet for en periode av inntil 3 år, med anledning til gjenvalg. Styret konstituerer seg selv. Styret ivaretar på alle måter trossamfunnets interesser, utfører dets beslutninger, forvalter dets midler, er ansvarlig for dets kasse, og avgir årsmelding og framlegger regnskap for årsmøtet hvert år.
 9. Oppløsning av trossamfunnet skjer ved vedtak av årsmøtet. Et slikt vedtak krever 3/4 stemmeflertall. Ved oppløsning av trossamfunnet fordeles trossamfunnets midler mellom samtlige tilsluttede menigheter i forhold til menighetenes registrerte medlemstall.
 10. Forslag til endring av vedtekter må være levert styret senest 3 måneder før årsmøtet. Endring av vedtekter avgjøres av årsmøtet.
 

©2021 Farshuset